Month: มีนาคม 2023

จ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักเรียนและหอประชุมโรงเรียน

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั …

จ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักเรียนและหอประชุมโรงเรียน Read More »