กิจกรรมลูกเสือ 2565

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม โดยนายดำรง ใจหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรม เข้าค่ายพักแรม และเดินทางไกล ของลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

รูปภาพเพิ่มเติม