แสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการพิเศษ

เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2566 นายดำรง  ใจหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม และนางนงค์ยา  มาปลูก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมได้แสดงความยินดี กับคุณครูโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จำนวน 4 ท่าน ที่ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะ ในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ได้แก่

1) คุณครูวิภพ  แก้วรากมุข
2) คุณครูภูมินทร์  ธรรมของดี
3) คุณครูภาวิณี ทิพวรรณ
4) คุณครูมณฑิยา พุทธรักษา