มอบถุงยังชีพ

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมได้รับมอบถุงยังชีพแจาก มูลนิธิ เมสมินี  ณ ลานวิชาการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม