รับการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน1/2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายดำรง ใจหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม พร้อมด้วยนางนงค์ยา  มาปลูก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม นางลำภู  โฮชิน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครูโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่โรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องศรีถ้อย โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม