ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

วันที่  22 พฤษภาคม 2566  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะผู้บริหาร  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม และพัฒนาโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  โดย  นายดำรง  ใจหงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้