กิจกรรมรวมพลังแม่สรวย ช่วยสร้างชุมชนยั่งยืน

ครูศุภมิตร  ธิสงค์ ครูฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “รวมพลังแม่สรวย ช่วยสร้างชุมชนยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย