กรณีเงินอุดหนุน โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

แจ้งคณะครูทุกท่าน
กรณีเงินอุดหนุน โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วสถานการณ์ของโรคโควิด-19 (เงิน 2,000 บาท)

ทางโรงเรียนได้ติดต่อไปยังธนาคารต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถโอนเงินให้ได้ 3 ธนาคาร
ดังต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม ตามระเบียบของทางเขต ที่แจ้งว่าผู้ปกครองต้องได้รับเงินเต็มจำนวน 2,000 บาทเท่านั้น

ธนาคารที่ 1 ธนาคาร ธ.ก.ส.
ธนาคารที่ 2 ธนาคาร กรุงเทพ
ธนาคารที่ 3 ธนาคาร ออมสิน

ส่วนธนาคารอื่นๆ ให้ทำการจ่ายเป็นเงินสด

เนื่องจากเป็นเงินจำนวนมาก
ทางธนาคารจึงต้องทำเรื่องถอนเงินจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งจะมาถึงในวันพฤหัสบดี ที่ 9 ก.ย. นี้

ดังนั้น ทางโรงเรียนจะสามารถดำเนินการโอนเงินตามหลักฐานที่ครูที่ปรึกษาได้สำรวจให้
ภายในวันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไป

เนื่องจากตรวจพบเลขบัญชีธนาคารที่ผิดพลาด หรือชื่อไม่ตรงกับเลขบัญชีที่ได้สำรวจไว้
กรณีนี้ นักเรียนจะได้รับเงินเป็นเงินสดแทน

กรณีการรับเงิน เป็นเงินสด
ให้นักเรียนมารับเงินพร้อมกับ
ผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองต้องเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม ณ บริเวณลานวิชาการ

ระดับชั้น ม. 1,4,6
มารับในวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ย. 64
ระดับชั้น ม. 2,3,5
มารับเงินในวันศุกร์ ที่ 10 ก.ย. 64

โดยต้องแนบหลักฐานประกอบ
ดังต่อไปนี้
1.สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
(เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
* หากไม่เตรียมมา ไม่สามารถจ่ายเงินให้ได้

เด็กนักเรียนที่ขึ้นต้นด้วยตัว G
ทางการเงินได้ปริ้นเอกสาร G- code ให้แล้ว โดยให้นำเพียงสำเนาบัตรนักเรียน หรือสำเนาทะเบียนบ้านมาเท่านั้น
(เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

โดยรายชื่อนักเรียนที่จะได้รับเงินสด จำนวน 136 คน ทางการเงิน จะรีบส่งให้ภายในวันนี้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ