นิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการศึกษาของสถานศึกษาแบบออนไลน์

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้รับการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
– การพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
– การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
– สื่อและเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนรู้
– เพศวิถีศึกษา
– การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
– การนิเทศภานในสถานศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียน
โดยมี รองผู้อำนวยการ นางนงค์ยา  มาปลูก และคณะครูที่รับผิดชอบ ให้ข้อมูลในการนิเทศ