รับทุนปัจจัยพื้นฐาน

แจ้งครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1- ม.3

ของนักเรียนที่มีรายชื่อจัดสรร

รับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จำนวน 39 คน ตามเอกสารด้านล่าง

 

ให้นักเรียนเตรียมหลักฐานเพื่อรับเงินคนละ 1,500 บาท ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ปกครอง

(เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

 

*ไม่ต้องพาผู้ปกครองมา

 

ในวันศุกร์ที่ 17 ก.ย. 64 นี้

เวลา 14:00 น. ณ ลานวิชาการค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ