ทิศทางการจัดการรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัย

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ฝ่ายงานจราจร โดยครูภานุรังสรรค์  หมื่นจันทร์ จัดการการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัย  ณ ห้องประชุมศรีถ้อย โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม วันที่ 28 มกราคม 2565 โดยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้