กิจกรรมค่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบเก่งและดี

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ในระหว่างวันที่ 5 -7 มิถุนายน 2565  ณ คงการ์เดน วิว รีสอร์ท  อ. เมือง จ.เชียงราย  คือ นางสาวกัลยา ลามาสาร
นางสาวธีมาพร ดวงยานะ นางสาวพรรษพร ลือสนั่น โดยมีครูพสุ  ประมวน เป็นผู้ประสานงานในการร่วมกิจกรรม