เข้าค่ายอบรมนายหมู่ลูกเสือ

ตัวแทนนักเรียนเข้าค่ายอบรมนายหมู่ลูกเสือ
ณ ร.ร.พานพิเศษพิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
วันที่ 25-26 ก.ค. 2565 นี้

 • 1.ด.ช.ธิติเทพ รุจิกุลชัย ม.2/3
  2.ด.ช.อธิป ภักดียิ่งยง ม.2/1
  3.ด.ช.วิชชุกร จอมบุญเรือง ม.2/1
  4.ด.ช.ธีรภัทร จันทร์ศรี ม.2/2
  5.ด.ญ.อินทิรา ชัยศิลป์บุญ ม.2/2
  6.ด.ญ.สุนิสา ติ๊บคำ ม.2/2
  7.ด.ญ.พิฌาดา กอแก้ว ม.2/1
  8.ด.ญ.นรีรัตน์ จันทร ม.2/3

การเข้าค่ายอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
ณ ร.ร.พานพิเศษพิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
วันที่ 25-26 ก.ค. 2565
กิจกรรมวันที่ 1