รองผู้ อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
นางนงค์ยา  มาปลูก