โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  4 กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มงานอำนวยการและแผนงาน  กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  กลุ่มงานวิชาการและวิจัยทางการศึกษา  และกลุ่มงานกิจการนักเรียน  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 

นายดำรง ใจหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
นางนงค์ยาม มาปลูก
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
กลุ่มงานอำนวยการและแผนงาน
กลุ่มงานอำนวยการและแผนงาน
กลุ่มงานวิชาการและวิจัยทางการศึกษา
กลุ่มงานกิจการนักเรียน