นายดำรง ใจหงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

นางนงค์ยา  มาปลูก

รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม