วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
แม่สรวยวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญให้ได้มาตรฐานโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาส
เลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจอย่างเท่าเทียมกัน
2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ นำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการศึกษา
3. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาไทย และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
คุณธรรมดี กิจกรรมเด่น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้