แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนเแม่สรวยวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
1. จัดการศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญให้ได้มาตรฐานโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจอย่างเสมอภาค
2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการศึกษา
3. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้ถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย