กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโดยยึดระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นที่ยอมรับของสังคม
  3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ
  4. พัฒนาสมรรถนะระบบเครือข่ายและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  5. ระดมและสร้างระบบภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง
  6. เสริมสร้างการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง