นายพสุ ประมวน

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจีรวรรณ เตชะโส

ตำแหน่ง ครู

นางสุธินีย์ ชัยแสวง

ตำแหน่ง ครู

นางเจตชฎาพร ประมวน

ตำแหน่ง ครู

นายธีระพงษ์ คุนานวล

ตำแหน่ง ครู

นางลำภู โฮซิน

ตำแหน่ง ครู

นางสุรางรัตน์ ลำธารทอง

ตำแหน่ง ครู

นายสมควร ธรรมากาศ

ตำแหน่ง ครู

นายอนุภาพ มงคล

ตำแหน่ง ครู