นางสาวภาวิณี ทิพวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรพิน คำวิลัย

ตำแหน่ง ครู

นางสาวมณฑิยา พุทธรักษา

ตำแหน่ง ครู

นายวิทยา เฉลียว

ตำแหน่ง ครู

นายจาตุรนต์ ใจมอย

ตำแหน่ง ครู