นางสาวศิริรัตน์ ขัดทะขันธ์

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

. นางจุฑามาศ ฝอยทอง

ตำแหน่ง ครู

นายภูมินทร์ ธรรมของดี

ตำแหน่ง ครู

นางสาวอริยา วงค์เจริญ

ตำแหน่ง ครู