นายภานุรังสรรค์ หมื่นจันทร์

หัวหน้า กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายวุฒิชัย บุญตูบ

ตำแหน่ง ครู

นายนนทพันธ์ ณ ลำปาง

ตำแหน่ง ครู