นายสุรเชษฐ์ มาปลูก

หัวหน้ากลุ่มสาระ ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์

นายพิภพ วงค์สุข

ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ