โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำอำเภอ ตั้งอยู่เลขที่ 399 หมู่ 11 /ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เชียงราย

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 และกระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกการประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษาและได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2517 มีชื่อว่า โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

 

 วิสัยทัศน์  โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม/ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน/ให้ได้มาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี/  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์โรงเรียน

ไหว้สวย  รวยน้ำใจ

คำขวัญของโรงเรียน

มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

ตั้งอยู่เลขที่ 399 หมู่ 11 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 56180

โทรศัพท์ 053786078

e-mail maesuai@maeauaiwit.ac.th