โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำอำเภอ ตั้งอยู่เลขที่ 399 หมู่ 11 /ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เชียงราย

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 และกระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกการประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษาและได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2517 มีชื่อว่า โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

 

 1. การบริหารจัดการศึกษา

     โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  4 กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มงานอำนวยการและแผนงาน  กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  กลุ่มงานวิชาการและวิจัยทางการศึกษา  และกลุ่มงานกิจการนักเรียน  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

    แม่สรวยวิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1.       จัดการศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญให้ได้มาตรฐานโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาส

เลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจอย่างเท่าเทียมกัน

2.       ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  นำเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมาใช้ในการศึกษา

3.       มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม  ภูมิปัญญาไทย  และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

คุณธรรมดี  กิจกรรมเด่น

     เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

           บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

3แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

    โรงเรียนเแม่สรวยวิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา  โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  และดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

1.       จัดการศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญให้ได้มาตรฐานโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาส

เลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจอย่างเสมอภาค

2.       ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  นำเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมาใช้ในการศึกษา

3.       มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้ถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ

ภูมิปัญญาไทย

4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

     1.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

     2.  เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโดยยึดระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นที่ยอมรับของสังคม

โทรศัพท์ 053786078

e-mail maesuai@maeauaiwit.ac.th