นางจิราวรรณ ร่วมชัยภูม

หัวหน้า กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวอรพิน คำวิลัย

ตำแหน่ง ครู

นางสาวพรประภัทร เจริญการ

ตำแหน่ง ครู