นายไพโรจน์ พวกอินแสง

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ

นางบุญมี ทิพย์บุญลือ

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ

นางสาวจุรีย์รัตน์ บูรณะจักร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธารินี ศิริสาคร

เจ้าหน้าที่ ธุรการ

นายวัน ยาดี

ตำแหน่ง ยาม

นายสุบิน ปิงใจ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นางวาสนา ทิพย์บุญลือ

ตำแหน่ง แม่บ้าน

ตำแหน่ง ครูแนะแนว