โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

      โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มงานอำนวยการ

กลุ่มงานกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

ประชาสัมพันธ์

นายดำรง ใจหงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

ตรวจสอบผลการเรียน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
สพม เชียงราย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เชียงราย

คู่มือปฎิบัติงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Previous slide
Next slide

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนสรวยวิทยาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นโยบาย No Gift Policy*

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน