โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

      โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดรูปแบบการเรียนรูปแบบผสมผสานของ MFU

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้แบบผสมผสานของ MFU สำหรับ New Normal 2021 ได้รับโล่ประกาศ ที่ร่วมทดสอบระบบครบทั้ง 12 Module โดยมีนายดำรง ใจหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม นางนงค์ยา มาปลูก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมและครูอนุภาพ มงคล ครูผู้ประสานงาน รับโล่ประกาศนียบัตร

อ่านต่อ
สถานศึกษาปลอดภัย 2564

นายดำรง ใจหงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม และครูสมควร  ธรรมากาศ เป็นตัวแทนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย “ดีเด่น” ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อ่านต่อ
นิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการศึกษาของสถานศึกษาแบบออนไลน์

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของถานศึกษาแบบออนไลน์ ในวันที่ 14 กันยายน 2564

อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เชียงราย

หมวดหมู่