ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เดิมชื่อ “โรงเรียนแม่สรวย” เป็นโรงเรียนที่สังกัดองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2499 ในช่วงเปิดทำการเรียนครั้งแรกอาศัยโรงเรียนบ้านแม่สรวยเป็นสถานศึกษาที่เรียนชั่วคราวต่อมาได้ยกเลิกประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษาและอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2517 มีชื่อว่า“โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม”อักษรย่อ“ม.ส.ว.”บนพื้นที่ 40 ไร่ 360 ตารางวา อยู่หมู่ที่11 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สภาพทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียนตั้งอยู่ที่ลาดเนินเขา มีน้ำใต้ดินสามารถสูบขึ้นมาบริโภคได้ สภาพทั่วไปของชุมชนที่รับบริการพื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบตามหุบเขา ที่ลาดไหล่เขา ในฤดูฝนมีฝนตกชุก ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด มีเส้นทางคมนาคมที่นักท่องเทียวผ่านเป็นจำนวนมากประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วย คนไทยพื้นราบ คนไทยภูเขา เช่น ลีซอ มูเซอ เย้า กระเหรียง จีนฮ่อ เป็นต้น ส่วนศาสนาที่นับถือ คือ พุทธ คริสต์ อาชีพสวนใหญ่ทำการเกษตรกรรม
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศํกราช 2521 ( ปรับปรุง 2533 ) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช2524 ( ปรับปรุง 2533 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนได้จัดห็นักเรียนได้เลืดกเรียนวิชาเลือกเสรีอยางหลากหลาย มีการเลือกกิจกรรมชุมนุมเสริมหลักสูตรจัดตั้งวาดนตรีพื้นเมือง วงดุริยางค์ วงดนตรีสากลความถนัด และความสามารถของนักเรียน

 • ปีการศึกษา 2526 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ มพช. 2 รุ่น1
 • ปีการศึกษา 2526 โรงเรียนได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการว่าได้ดำเนินการใช้หลักสูตรดีเด่น สมควรเป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้รับวันที่ 11 กันยายน 2527
 • ปีการศึกษา 2529 มีนักเรียนสมัคเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 240 คน เกินเป้าหมายที่ทางกรมสามัญศึกษากำหนด นับเป็นปีแรกที่นักเรียนมีความตื่นตัวทางการศึกษา ทางโรงเรียนจึงขอขยายห้องเรียนซึ่งทางกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ขยายเป็น 6 ห้องเรียน
  วันที่11 ตุลาคม 2529 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้จัดให้มีการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีได้เงินทั้งสิ้น 417,447.50 บาท นำไปซื้อเครื่องดนตรีสากลสำหรับนักเรียนได้ฝึกหัดต่อไป
 • ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนด้ายรับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือพัฒนาที่สูง ไทย-เยอรมัน จัดให้มีวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับการสร้างที่พักนักเรียนหญิงและอุปกรณ์ยังชีพเป็นจำนวนเงิน 90,505 บาทและกรมสามัญศึกษาจัดให้โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจำนวน30,000 บาท
 • ปีการศึกษา 2533 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 ) จำนวน 2 ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน 85 คน
 • ปีการศึกษา 2533 เปิดเปิดสอนโรงเรียนในสาขาวาวี ( ม.1 ) จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 41 คนปีการศึกษา 2534-35 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล.( ปรับปรุง 29 )
 • ปีการศึกษา 2536 ได้รับความร่วมมือจากสมาคมออยสก้า (OSICA) ประเทศญี่ปุ่นปลูกป่าโรงเรียน
 • ปีการศึกษา 2536 เข้าร่วมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมวิธีกรณีศึกษาป่าชุมชนร่วมกับกรมวิชาการ จนถึงปีการศึกษา 2538
 • ปีการศึกษา 2536 เริ่มดำเนินการลงนามในข้อตกลง เป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาระหวางโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กับโรงเรียนกาบะ เมื่องคิอินากาชิมาจังหวัดมิเอะประเทศญี่ปุ่น และอาจารย์ใหญ่ ครู-อาจารย์ นักเรียนได้เดินทางมาศึกษาดูงานครั้งแรก
 • ปีการศึกษา 2537-38 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง หอนอนนักเรียนแบบจุ 35 คน จำนวน 1 หลัง พร้อมโรงอาบน้ำชาย-หญิง และโรงหุงต้ม , อาคารแบบ 216 ล ( ปรบปรุง29 ) จำนวน 1 หลัง ( ต่อเติมชั้นล่างเป็นสำนักงานห้องธุรการ,ห้องวิชาการ , ห้องประชุม ใช้เงินเหลือจ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีต 360 เมตร ก่อสร้างระบบประปาและพัฒนาแหล่งน้ำในโรงเรียน )
 • ปีการศึกษา 2538 สมาคมผู้ปกครองและครู มสร. ซ่อมแซมก่อสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียนยาว 255เมตร
 • ปีการศึกษา 2538 เริ่ม 1 มกราคม 2538 ถึง 31 ธันวาคม 2539 โรงเรียนมีโครงการสวนสวย โรงเรียนงามเฉลิมพระเกียจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ครบ 50 ปีจัดตั้งคณะกลองยาว จำนวน 1 คณะจากเงินบำรุงการศึกษา 60,000 บาท
 • ปีการศึกษา 2539 เข้าโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก่อสร้างถนน คสล. เพิ่มเติม อีกและซ่อมแซมอาคารเรียน CS 217 ซ่อมแซมโรงอาหารและโรงฝึกงานได้รับเงินจัดสรร 1,000,000 บาท และได้รับรางวัลจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอันดับ 2 ของจังหวัดเชียงราย
 • ปีการศึกษา 2540 สร้างห้องสมุดกาญจนาภิเษก โดยใช้เงินบริจาค150,000บาทจัดสร้างสำนักงานห้องบริการ ห้องแนะแนวศูนย์วิชาการโรงเรียนด้วยเงินบริจาค จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 21 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค 80,000บาท จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องพิมพ์ดีด 40 เครื่อง ( ไทย-อังกฤษ ) ด้วยเงินบริจาค 360,000 บาท จัดตั้วงดนตรีกลองสะบัดชัย ด้สยเงินหาราได้จากศิษย์เก่า ( 16,000 บาท )ปรับปรุงเครืองกรองน้ำ 2 จุด ด้วยเงินบริจาค ( 56,000 บาท )เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษานำร่องรุ่นที่ 1 กรมสามัญศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ
  SOUND LAB 1ห้องเรียน48 ห้อง เป็นเงิน 412,500 บาท
  เครื่องคอมพิวเตอร์1 ชุด เป็นเงิน 529,200 บาท
  คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร1ชุด เป็นเงิน 63,000 บาท
  รวมเป็นเงิน 1,004,7000 บาท
  ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์ จากโครงการป่าโรงเรียนจากศูนย์วนเกษตรออยสก้า จังกวัดลำพูนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1ชุด( 56,000บาท )
 • ปีการศึกษา 2541 จัดสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองพระชนมายุครบ 72 พรรษา โดยได้รับบริจาค จากสมาคมผู้ปกครองและครู จำนวน 150,000 บาท จากเงินของโรงเรียน 50,000 บาท ปรับปรุงห้องสมุดกาญจนาภิเษกด้วยเงินจากนักเรียนศิษย์เก่าเพิ่มเติมจัดทำป้ายโรงเรียนจากเงินบริจาค 150,000บาท จัดสร้างวงดนตรี ดุริยางค์ด้วยเงินบริจาค จำนวน 1 วง (390,000บาท) จัดสร้างวงดนตรีไทย สะล้อซอซึงด้วยเงินบริจาคจากประเทศญี่ปุ่น เป็นเงิน 50,000บาท
 • ปีการรศึกษา 2542 จัดสร้างศาลาพระศูนย์ รวมน้ำใจงบประมาณ 250,000 บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากเงินบริจาค และได้รับบริจาคพระประจำสถานศึกษาจาก ส.ส. ถาวร- ดร.ทิพย์ ตรีรัตนณรงค์ มูลค่า 50,000 บาท และสร้างเรือนเกษตร(ฝ้ายคำ)ด้วยเงินบริจาคมูลค่า 80,000 บาท จัดซื้อวัสดุอึปกรณ์โยธวาทิต และตัดชุดโยธวาทิตมูลค่า 110,000 บาท ด้วยเงินบริจาคและเงิน บ.กศ. มูลค่า 120,000 บาท
 • ปีการศึกษา 2543 ดรงเรียนได้เป็นโรงเรียนนำร่องปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาและเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพ ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมิน SSR 12 มาตรฐาน เป็นตัวแทนสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ได้สงครูจากโรงเรียนสหวิทยาเขตมาช่วยสอนตามโครงการของสหวิทยาเขตโรงเรียนได้รับหนังสือจากนายกเมืองคิอินากา-ชิม่าประเทศญี่ปุ่น ให้ไปศึกษาดูงาน คือ เดือนธันวาคม ได้สร้างศาลาร้อยใจสมเด็จย่า มูลค่า 150,000 บาท
 • ปีการศึกษา 2544 สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ก่อสร้างรั้วด้านทางทิศตะวันตกยาว 80 เมตร
 • ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้เป็นโรงเรียนแกนนำ นำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ของกรมสามัญศึกษาจึงประกาศใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม พ.ศ. 2545 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนได้ส่งคณะครูและนักเรียนจำนวน 13 คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2545 และโครงการได้ผ่านการประเมิน การประกันคุณภาพภายนอกรอบแรก สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมก่อสร้างรั้วทางด้านตะวันออกยาว 100 เมตร
 • ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับการคัดเลือก “ โรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน(Lab school )” โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมประชุม รวบรวมประสบการณ์การสร้างหลักธรรมาภิบาลในกิจกรรมนักเรียนและเป็นแนวทางสนับสนุน นางสาวปวีณา สุวรรณ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เข้ารับรางวัลพระราชทานโล่เกียรติคุณ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมาคมผู้ปกครองและครู ก่อสร้างรั้วด้านทางทิศตะวันตก ยาว 100 เมตร
 • ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนที่สามารถดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจาก สพฐ. ได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขต 8 ได้รับการรางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการรักการอ่านสานสู่ฝัน จาก สพท.ชร. 2 โรงเรียนได้ส่งคณะครูเข้ารับการประเมินครูแกนนำ 10 คน นางบุญมี ทิพย์บุญลือ ได้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2547 และ น.ส. รัชนู ทาวงศ์ ได้รับทุนการศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอ(ปริญญาตรี) สาขาAgricultural Economies ประเทศจีน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก ยาว 300 เมตร
 • ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบโครงการ “ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2548 โรงเรียนผ่านการประเมินคัดเลือกเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานปีการศึกษา 2548 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 ระดับเหรียญทอง โรงเรียนผ่านการรับรอง 2A ต้นแบบโรงรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด(QAD) จากสำนักงานอาสากาชาดไทย ด้านการปฎิปรูการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ (TA) ครุต้นแบบและครุแกนนำ จำนวน 10 คน ระดับเขตพื้นที่ นายจุลดิษฐ์ วีรศิลป์ ครูโรงเรียน ได้รับรางวัล คุรุสภา เป็น “ ครูดีในดวงใจ” โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศ เด็กชายนฤมล แสนยาวุฒิและเด็กหญิงนฤมล วงค์ใหญ่ นักเรียนชั้น ม. 3 นักเรียนได้รับรางวัลโครงการมหิงสาสายสืบจากกรมส่งเสริมคุภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 โครงการ สถานีไอทีวี มาถ่ายทำกิจกรรมมหิงสาสายสืบ เพื่อออกอากาศรายการฟ้าเพียงดิน และสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 รายการ โลกสีเขียว สมาคมผู้ปกครองและครูก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันออกยาว 60 เมตร
 • ปี 2562 ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2562 ปีที่ 1 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • ปี 2563 ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • ปี 2564 ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2564 ปีที่ 3 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • ปี 2565 ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2565 ปีที่ 4 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน