นายภานุพงษ์ บายัน

หัวหน้ากลุ่มสาระ.

นางสุภาพร คำจีนะ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวชิดชนก เตจะมา

ตำแหน่ง ครู