นางสุภาพร คำจีนะ

หัวหน้ากลุ่มสาระ.

นายวรพงศ์ บายันต์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวชิดชนก เตจะมา

ตำแหน่ง ครู