เกรดเฉลี่ยนักเรียน 5 สาระการเรียนรู้

เกรดเฉลี่ยนักเรียน 5 สาระการเรียนรู้

  • ปีการศึกษา 2562
  • ปีการศึกษา 2563
  • ปีการศึกษา 2564
  • ปีการศึกษา 2565