ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 399 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สรวย อำเภอ  แม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

เครื่องหมายของโรงเรียน

คติพจน์ประจำโรงเรียน

ปรัชญาประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

 เขียว ขาว แดง

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6