สรุปผลการดำเนินงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร เพื่อให้บริการการบริหารงานอื่นๆ ได้บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหน้าที่หลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยการ ตลอดจนถึงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษา มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ได้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กร ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามประสงค์

สรุปผลการดำเนินงาน

ในปีการศึกษา 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร เพื่อให้บริการการบริหารงานอื่นๆ ได้บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหน้าที่หลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยการ ตลอดจนถึงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษา มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ได้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กร ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ งานอาคารสถานที่ งานโภชนาการและสหกรณ์ร้านค้า งานอนามัยโรงเรียนและการส่งเสริมสุขภาพ งานลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว งานโสตทัศนูปกรณ์ งานประชาสัมพันธ์ งานชุมชนสัมพันธ์ งานหอพักนักเรียน งานยานพาหนะและงานจราจร งานป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยสถานศึกษาปลอดภัย งานเสริมสร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา งานหอพักนักเรียน ซึ่งครูผู้รับผิดชอบงานได้ดำเนินการแก้ไขและพัฒนางาน ตามสภาพและบริบทของทางโรงเรียนเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตลอดปีการศึกษา บัดนี้งานฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมได้ดำเนินการมาจนสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จึงทำการสรุปงานตามหน้าที่ความรับรับผิดชอบของครูแต่ละท่าน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนางานในปีต่อๆไป