แจ้งกำหนดการสอบสอบ 2/2565

ด้วยทางโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566