โครงการพัฒนาและถ่ายทอดรูปแบบการเรียนรูปแบบผสมผสานของ MFU

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้แบบผสมผสานของ MFU สำหรับ New Normal 2021 ได้รับโล่ประกาศ ที่ร่วมทดสอบระบบครบทั้ง 12 Module โดยมีนายดำรง  ใจหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม นางนงค์ยา  มาปลูก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมและครูอนุภาพ  มงคล ครูผู้ประสานงาน รับโล่ประกาศนียบัตร