แจ้งรับวัคซีน

แจ้งคณะครูทุกท่าน

ทาง สสอ.แม่สรวยจะฉีดรอบที่ 4 เข็ม 1 และฉีดเข็มที่ 2 สำหรันักเรียนที่ตกค้างหรือกักตัวในวันจันทร์ที่ 29 พ.ย.64 เวลา 10:30 น.

โดยขอให้คณะครูแจ้งนักเรียนที่คงค้างการส่งเอกสาร ส่งเอกสารให้ครบและเตรียมตัวให้พร้อมในการฉีดวัคซีนในรอบนี้