เดือน: กันยายน 2021

นิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการศึกษาของสถานศึกษาแบบออนไลน์

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของถานศึกษาแบบออนไลน์ ในวันที่ 14 กันยายน 2564

กรณีเงินอุดหนุน โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

แจ้งคณะครูทุกท่าน กรณีเงินอุดหนุน โครงการช่วยเหลือบรรเท …

กรณีเงินอุดหนุน โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย Read More »