Month: กันยายน 2021

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดรูปแบบการเรียนรูปแบบผสมผสานของ MFU

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้แบบผสมผสานของ MFU สำหรับ New Normal 2021 ได้รับโล่ประกาศ ที่ร่วมทดสอบระบบครบทั้ง 12 Module โดยมีนายดำรง ใจหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม นางนงค์ยา มาปลูก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมและครูอนุภาพ มงคล ครูผู้ประสานงาน รับโล่ประกาศนียบัตร

สถานศึกษาปลอดภัย 2564

นายดำรง ใจหงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม และครูสมควร  ธรรมากาศ เป็นตัวแทนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย “ดีเด่น” ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการศึกษาของสถานศึกษาแบบออนไลน์

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของถานศึกษาแบบออนไลน์ ในวันที่ 14 กันยายน 2564

กรณีเงินอุดหนุน โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

แจ้งคณะครูทุกท่าน กรณีเงินอุดหนุน โครงการช่วยเหลือบรรเท …

กรณีเงินอุดหนุน โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย Read More »