ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award” (I – New Gen Award)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และสนับสนุนนักวิจัย นักประดิษฐ์ในการพัฒนางานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ จึงได้จัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award” (I – New Gen Award) ขึ้น เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและนวัตกรในอนาคตได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางในการขยายฐาน

บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคตได้

ระดับการประกวด ประกอบด้วย มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา / อุดมศึกษา 

กลุ่มเรื่องการประกวด ได้แก่ เกษตร / อาหาร / สุขภาพเเละการแพทย์ / พลังงาน วัสดุ เเละเคมีชีวภาพ / การท่องเที่ยว